Kako poteka

UREĐIVANJE ODNOSA

a. Sporazum o neotkrivanju informacija
b. Ugovor o posredovanju
c. Ovlaštenje

PRIDOBIVANJE INFORMACIJA O ŽELJAMA I POTREBAMA OSIGURANIKA

a. Djelatnost
b. Kupci
c. Uvjeti plaćanja
d.
Izloženost
e.
Procesi
f. Kašnjenja

TENDER

a. Naše bogato znanje i iskustva su odličan temelj za kvalitetno definiranje, kakva pokrića vam trebaju,
kakav vlastiti udio vam odgovara i kakvi su odgovarajući limiti pokrića.
b. Osiguravajuća društva pozovemo, da pripreme ponude na osnovi traženih parametara.
c.
Ponude analiziramo i pripremimo usporedbe.
Različita osiguravajuća društva upotrebljavaju različite načine obračunavanja premije i nude različite sisteme bonus-malus.
Bitna je i usporedba troška osiguranja i odobrenim pokrićem.
d. Po potrebi nastavimo sa dodatnim pregovaranjima – obično sa osiguravajučim društvima, koja su dala najbolje ponude.
e.
Na temelju naše analize primljenih ponuda naš klijent odlući o konačnom izboru osiguravajučeg društva.

POTPIS UGOVORA O OSIGURANJU

a. Kontroliramo konačni tekst ugovora.
b. Osiguranik potpiše ugovor direktno sa osiguravajučim društvom..
c.
Slijedi razdoblje saradnje kod upravljanja potraživanja.

SARADNJA NA PODRUČJU UPRAVLJANJA POTRAŽIVANJA
TIJEKOM CIJELE GODINE

a. Alpha Credo aktivno učestvuje kod uspostavljanja i održavanja kreditnih limita.
b. U slučaju kašnjenja sa plaćanjima osiguraniku pomažemo oko naplate potraživanja.
c.
Svojim klijentima pomažemo kod otšetnih zahtjeva.